top of page

Мојата музика / My music

Legend has it that I've started singing before I could speak. True or not, I like that version of events, mostly told

by my mother.

My first instrument was the guitar, learned to play piano and Macedonian folk instruments during the high school years and my studies at the Academy of Music Art in Skopje, Macedonia. 

For a long time, ever since I can remember, it was the music that was giving me the perfect “playground”, the space

to creatively express myself. 

----------------

Легендата вели дека сум започнала да пеам пред воопшто да прозборам. Вистинита или не, ми се допажа таа верзија на настани, главно раскажувана од мојата мајка.

Првата љубов ми беше гитарата, а потоа изучував пијано и македонски народни инструменти за време на моите студии на факултетот за музичка уметност.

Музиката ми го даде совршеното „игралиште“, место на кое можев креативно да се изразувам. 

I've started writing songs when I was in elementary school and several public performances at national music festivals. For several years my band and I performed in clubs. Afterwards I continued working with some of the best Macedonian music producers...

 -------------

Уште во основно училиште започнав да создавам песни, а подоцна настапив на неколку музички фестивали. Со мојот рок-бенд свиревме по скопските клубови, а потоа продолжив со самостојна работа,  соработувајќи со некои од најдобрите музички продуценти во земјата.

In the meantime, I discovered the magical world of photography and video, learned new skills, and soon I was able to create my own music videos.

The different passions came together and made a beautful "whole", giving me the opportunity to "embed" myself completely - from the first tone of the melody, word of the lyrics, to the last frame of the project. 

------------

Во меѓувреме го открив магичниот свет на фотографијата и видеото, а стекнав и нови вештини, кои ми овозможија да создавам сопствени музички видеа. 

На тој начин можев целосно да се „преточам“ во моите песни - од првиот тон на мелодијата, преку приказната во текстот, до последниот кадар во проектот.

Utro bez tebe - Ana Simonovska
03:38
Sega si ti - Ana Simonovska
03:36
Studeni
03:14
bottom of page